سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم محمدی مقانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
رضا جان زاده گلوگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
برای قبادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی پارامترهای فیزیکی میوه ازگیل به منظور طراحی تجهیزات حمل و نقل ، برداشت، فرآوری، نگهداری محصول و ارزشهای غذایی، حائز اهمیت هستند. در این مطالعه، برخی از مشخه های فیزیکی میوه ازگیل ( بومی جنوب مازندران) از جمله ابعاد، میانیگین هندسی قطر، کرویت، سطح رویه، چگالی ظاهری، حم، جرم، ضریب بازار پسندی و ضریب اصطکاک مورد بررسی قرار گرفته اند. تمامی آزمایش ها در دمای اتاق و برا ی۱۱۰ نمونه انجام شد. مقادیر میانگین ۲۳/۵۷cm3 و ۲۲/۵۲gr و ۳۵/۰۸mm و ۹۵/۳۴% و ۳۸۸۴/۹۰mm2 و ۰/۹۵gr/cm3 و ۱/۰۷ به ترتیب برا یحجم، جرم میانگین هندسی قطر، کرویت، سطح رویه، چگالی ظاهری و ضریب بازار پسندی تعیین شدند. برای انجام ازمایشها ، تعداد نمونه به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمایش ها در ۱۵ تکرار بر روی سطوح شیشه، فایبر گلاس، آهن گالوانیزه و چوب انجام شدند. مقادیر میانگین ضریب اصطکاک به ترتیب ۰/۳۲ و ۰/۳۴ و ۰/۲۶ و ۰/۲۹ بدست آمد. در تمامی آزمایش ها محتوی رطوبت نمونه ها ۶۵% (بر پایه تر) بوده است.