سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه ططری – کارشناس ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی موسوی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش به منظور بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در ریزازدیادی درون شیشه ای گل کاغذی چهار آزمایش انجام شد . در این آزمایشات از جوانه جانبی به عنوان ریزنمونه استفاده شد. در آزمایش اول دو تیمار ضدعفونی سطحی، در آزمایش دوم دو نوع ظرف کشت مجهز به میکرو فیلتر با تهویه طبیعی و بدون فیلتر کاملا بسته، در آزمایش سوم ۴ ترکیب غذایی شامل MS کامل، B5 کامل، نمک های MS با ویتامین های B5، نمک های B5 با ویتامین های MS، و در آزمایش چهارم تاثیر اکسین های NAA ،۲,۴-D و IBA بردرصد کالوس زایی برگ مقایسه شد. شاخص های اندازه گیری شده شامل تعداد برگ، طول ساقه، تعداد شاخه و درصد کالوس زایی بودند. نتایج نشان داد که تیمار ضدعفونی سطحی با هیپو کلریت سدیم به مدت ۴ دقیقه کمترین آلودگی را داشت. همچنین ظروف مجهز به فیلتر های میکرونی با تهویه طبیعی و محیط پایه MS کامل باعث رشد بهتر گیاهچه ها گردید. در این پژوهش نیز معلوم گردید که ۰/۱ میلی گرم بر لیتر هورمون ۲,۴-D تاثیر بیشتری بر تولید کالوس از ریزنمونه برگ گل کاغذی در شرایط درون شیشه ای داشت.