سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کلثوم رشمانلو حمیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شیما مرزبان شیرخوارکلائی – کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، شرکت تعاونی دانش بنیان فجر قائمشهر
مریم نوری حمیدی – دانشجو کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دام

چکیده:

این بررسی در سال ۱۳۱۷ بر روی بخشی ازرودخانه قره چای واقع در شهرسنان رامیان بمنظور بررسی فاکتورهایی فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی انجام گردید. بدین منظور ۴ ایسنگاه در مسیر روخانه اننخاب گردید و ازهرایستگاه سه بار نمونه برداریمیکروبی و شیمیایی انجام گرفت. از آنجاکه رودخانه مذکور از بین دو منطقه روستایی عبور می کند و در ادامه، پساب حوضچه پرورش ماهی بدان وارد می شود، لذا ایستگاه اول قبل از ورودی روستا، ایستگاه دوم بعد از خروج رودخانه از بین دو روستا، ایستگاهسوم در محل آب خروجی از حو ضچه پرورش ماهی و ایسنگاه چهارم نیز درمحل اختلاط آب رودخانه با آب چشمه انتخاب گردید.