سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده نفوتی – استادیار گروه کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آ
ابوالفضل مروتی شریف آباد – استادیار گروه کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آ
محمد عزآبادی – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

سازندها به عنوان مجموعه ای از سنگهای تشکیل دهنده سطح زمین نقش بسیار مهمی را در تغییرات طبیعت از جمله فرایند فرسایش و جابجایی ذرات خاک دارد. فرسایش خاک یکی از عوامل بازدارنده توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود . تولید رسوب در ایجاد خسارت به تاسیسات گوناگون و تخریب محیط زیست نقش بسزایی دارد که از موانع توسعه پایدار می باشند . از این رو شناخت ویژگی های مؤثر در فرسایش پذیری سازندها و طبقه بندی آن می تواند در اولویت بندی آنها برای اتخاذ روش اصلاحی کمک شایانی نموده که میتواند راهگشای مدیریت راضی در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی باشد در این راستا تحقیق حاضر به منظور تعیین برخی خصوصیات اثر گذار در فرسایش و رسوب سازندهای حوضه آبخیز خضرآباد یزد واولویت بندی آنها با استفاده از بارانساز مصنوعی به صورت طرح کاملاً تصادفی پایه گذاری و انجام پذیرفت .در مرحله اول . میزان رواناب و مقدار رسوب با استفاده از باران شبیه سازی شده در سه تکرار برای هر سازند محاسبه گردید.