سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مرجان کریمی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین شاخص ها در اندازه گیری عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است و شرکت هایی که از قدرت سودآوری بیشتری برخوردا ر باشند ، سهام آنها مورد پسند بازار قرار می گیرد . بنابراین بررسی و شناخت رفتار سود می تواند یاری دهنده تصمیم گیرندگان در جهت خرید و یا فروش سهام شرکت ها باشد. در این تحقیق سعی گردیده به این سوال پاسخ داده شود : آیا متغیرهای اندازه شرکت های بیمه، نسبت بدهی، ریسک تجاری و تنوع بیمه گری بر سودآوری شرکت های بیمه در ایران موثر هستند یا خیر. داده ها برا ی ۱۶ شرکت بیمه بازرگانی داخلی در بازه سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوال فوق، اندازه شرکت معادل با میزان دارایی های شرکت بیمه در نظر گرفته شده، نسبت بدهی از دیدگاه کل بدهی، ریسک تجاری بوسیله معیار اهرم عملیاتی و همچنین تنوع بیمه گری از طریق آنتروپی محاسبه گردیده است .سه شاخص حاشیه سود، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده ارزش ویژه برای سنجش سودآوری مورد بررسی قرار می گیرند . داده های فوق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق به این شرح است که رابطه بین اندازه شرکت و نسبت بدهی با حاشیه سود، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های بیمه بسیار معنی دار است . رابطه بین ریسک تجاری با نسبت بازده دارایی ها و نسب ت بازده حقو ق صاحبان سهام در شرکت های بیمه معنی دار است اما رابطه بین متغیر ریسک تجاری با حاشیه سود شرکت بیمه معنی دار نمی باشد . رابطه بین تنوع بیمه گری و حاشیه سود، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سها م در شرکت های بیمه معنی دار نمی باشد.