سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد واح
هوشنگ بهرامی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین سعیدی راد – استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع خراسان رضوی

چکیده:

به منظور جلوگیری از ضایع شدن محصولات باغبانی پس از بسته بندی و در حین حمل و نقل باید عملیاتی روی آن ها انجام پذیرد، این عملیات بر حسب نوع محصول و این که به چه مسافت و منظوری حمل می شود متفاوت است. این تحقیق روی میوه گوجه فرنگی رقم خاص، برای تعیین زمان مناسب برداشت در روز (صبح و عصر) و(B) نوع بسته بندی در چهار سطح(b3،b2،b1 و b4) و مسافت حمل و نقل جاده ای دو سطح(d1-70 و d2-210 کیلومتر)، پس از گذشت دو زمان پس از برداشت( ۲۴-t1 و ۷۲-t2) ساعت) بر روی صفات کاهش وزن و آسیب های مکانیکی طی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که نوع جعبه، زمان برداشت و مسافت حمل و نقل جاده ای اغلب تأثیر معنی داری بر روی صفات کاهش وزن و آسیب های مکانیکی دارند. بررسی ها نشان داد که کاهش وزن برای(t1) و (t2) در برداشت صبح بیشتر از برداشت ظهر بود این کاهش برای کارتن(وی صفات کاهش وزن و آسیب های مکانیکی دارند. بررسی ها نشان داد که کاهش وزن برای(t1) و (t2) در برداشت صبح بیشتر از برداشت ظهر بود این کاهش برای کارتن(b1)، ۱/۳ درصد در زمان بررسی(t1) کم ترین و برای جعبه چوبی(b2)، ۴/۹۹ درصد در زمان بررسی(t2)، بیشترین بود. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ضایعات مکانیکی پس از برداشت در زمان بررسی(t1) و (t2)، برای کارتن (b1)10/83 درصد در زمان(t1) در مسافت حمل و نقل جاده ای (d1)، و ۴۶/۹ درصد برای جعبه چوبی در زمان بررسی(t2) و مسافت (d2)، به عنوان کم ترین و بیشترین درصد به دست آمد.