سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود پوریوسف میاندوآب – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
شقایق شریفی توپراق قلعه – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
بهرام میرشکاری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی برخی از صفات کیفی کشت مخلوط سورگوم Sorghum bicolor L.Moench) در دوالگوی کاشت ذرت سینگل کراس ۷۰۴Zea mays L.) آزمایشی در روستای اوچ تپه کرد شهرستان میاندوآب طی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهاشامل سه سطح تراکم سورگوم ( ۸ ،۴ و ۱۲ بوته در هر متر طولی ردیف) و دو الگوی کاشت مرسوم و دو ردیفهزیگزاگ ذرت به همراه دو تیمار کشت خالص ذرت در دو الگوی کاشت و یک تیمار کاشت خالص سورگوم به عنوان شاهد بود. بذور سورگوم در طرفین و بالای ردیفهای کاشت ذرت به صورت زیگزاگ بین بوتههای ذرت کشتگردید. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم سورگوم، میزان پروتئین دانهها و میزان کلروفیل برگ های ذرت کاهش وبرعکس میزان روغن دانهها افزایش یافت. الگوی کاشت زیگزاگ دوردیفه باعث افزایش میزان پروتئین دانهها و برعکس کاهش میزان روغن دانههای ذرت شد. تاثیر تراکم سورگوم بر صفات مورد بررسی ذرت بیشتر از تاثیر الگوهای مختلف کاشت بود. تاثیر تراکم سورگوم باعث کاهش معنیدار میزان کلروفیل برگهای آن شد.