سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریبوار رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبری
غلامعلی مقدم – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
صادق علیجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
اکبر تقی زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی پارامترهای تولیدمثلی و برخی از فاکتورهای موثر بر آن تعداد ۵۱۱۸ داده تولیدی و تولید مثلی در طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۱ مربوط به تعدادی از گاوداری‌های استان آذربایجان شرقی استفاده گردید. میانگین روزهای باز، فاصله‌ی گوساله‌زایی و طول دوره آبستنی برای همه‌ی گاوها به ترتیب ۱۲/۶۲±۱۱۰، ۳۴/۶۲±۳۸۷ و ۵۳/۸±۲۷۷ روز بود. شکم زایش، جفت‌ماندگی و تولید شیر ۳۰۵ روز تأثیر معنی‌داری روی روزهای باز و فاصله گوساله‌زایی داشتند در حالی که این پارامترها تفاوت معنی‌داری را روی طول دوره‌ی آبستنی نداشتند. روزهای باز، فاصله گوساله‌زایی و همچنین طول دوره آبستنی تفاوت معنی‌داری را بین جنسیت مختلف گوساله‌ها نشان نداد‌ در حالی که اثر فصل زایش بر روی همه این پارامترها معنی‌دار بود (۰۱/۰٫(P< بیشترین روزهای باز برای زایش‌های بهاری (۱۲۸روز) و کم‌ترین آن برای زایش‌های زمستان (۸۳ روز) بود که نشان دهنده تفاوت معنی‌داری بین فصل‌های بهار و زمستان بود (۰۱/۰٫(P< اثر سال زایش تنها روی طول دوره آبستنی معنی‌دار بود (۰۵/۰٫(P< با توجه به مطالب بالا باید سعی شود که روزهای باز و فاصله گوساله‌زایی را کاهش داد تا از ضررهای اقتصادی پنهان در واحدهای گاوداری جلوگیری شود.