سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد صادقی – مکانیک ماشین های کشاورزی، کارشناسی ارشد، دانشجو
رضا طباطبایی کلور – مکانیک ماشین های کشاورزی ،هبئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
سیدجعفر هاشمی –
سیدرضا موسوی –

چکیده:

ذرت یکی از مهترین گیاهان زراعی دنیاست که از نظر تولید و ارزش اقتصادی سومین مقام را در بین محصولات کشاورزی دارد و بطورگسترده برای تغذیه دام، طیور و تغذیه انسان و همچنین برای استحصال اتانول و تولید سوخت زیستی استفاده می شود که باعث گردیدهتوجه یشتری به آن معطوف گردد. در این تحقیق، برخی از ویژگی های فیزیکی دانه ذرت رقم کراسینگ ۴۰۷ در رطوبت مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر میانگین خواص هندسی شامل طول و قطر بلال ذرت که به ترتیب ۱۶۰/۲و۳۷/۷ میلی متر، طول، عرض، ضخامت ، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم، ضریب کرویت، چگالی ظاهری، چگالی حقیقی، تخلخل و و وزن هزار دانه آن در رطوبت ۸% درصد به ترتیب۱۰/۴۱سانتیمتر ۷/۰۳سانتیمتر ۳/۹۷سانتیمتر ۷/۴۴سانتیمتر ۷/۱سانتیمتر و ۰/۲۴گرم برای هردانه ۰/۲۲ سانتیمتر مکعب میلیمتر ضریب کرویت ۶۸/۱۰ چگالی ظاهری ۰/۷۳۵۳گرم برمیلی لیتر سانتیمترمکعب چگالی حقیقی ۱/۱۶۷۶گرم برمیلی لیتر)سانتی متر مکعب(، تخلخل ۳۶/۳۶درصد و وزن هزار دانه ۲۴۵/۹۱گرم برای هزار دانه بدست آمد مشخصات فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی بر خوردار می باشد . که نتایج این اندازه گیری ها در انتخاب و طراحی ماشین های تبدیل مفید می باشد.