سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران لقمان دوین – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم د
پروین صادقی – مرکز ملی اقیانوس شناسی-ایستگاه تحقیفاتی اقیانوس هند و دریای عمان-چاب

چکیده:

مطالعه حاضر از اواسط اسفند ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۵ با انتخاب ۴ایستگاه در جزیره هرمز صورت گرفت که در آن ش یب دانه بند ی و وضعیت لانه هابررسی شدبراساس نتایج ایستگاههابه طور م ی انگین دارای ش یبی حدود۴/۱۱ درجه که بیشترین ش یب ایستگاه ۶٫۱ درجه بود . در دانه بندی تمام ایستگاهها بجز لیستگاه ۱تقریبا ب یش از ۵۰ % مربوط به سا یز۰/۱۲۵ م یلی متر ( ماسه ر یز) بوده و در ایستگاه ۱ سا یز ۰/۲۵ میلی متر ( ماسه متوسط) بالا ترین می زان ۶۱/۲% رادارا بود. میانگین عمق لانه ها۵۱/۵ سانتی متر که بی شترین م ی زان تشک یل(۳۵/۷% و تخریب ۳۴/۷% مربوط به ایستگاهی بود که از لحاظ دانه بند ی مشابه سا یر ایستگاهها بوده و لی دراطراف آن گ یاهان رشد زیادی داشتند که م ی تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار مهم در لانه گزینی محسوب شود