سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا هاشمی –

چکیده:

دراین تحقیق برخی از خصوصیات زیستی ماهیان تالاب شادگان موردب ررسی قرارگرفت نمونه برداری ماهانه در شش ایستگاه از تالاب شادگان شامل دورق، رگبه خروسی کانال عطیش و جاده آبادان انجام گردید در طول اجرای پروژه از دی ۱۳۸۶ تا آذر ۸۷ در مجموع بیش از دو هزار ماهی مختلف بیومتری شد میانگین طول ماهیان عمده در تالاب شادگان شامل حمری، بنی، کپور، کاراس، شلج و بیاح برحسب میلی متر به ترتیب۲۱/۱۲±۱۶۸/۶۸ و ۶۶/۳۲±۲۲۴/۹۵ ، ۷۰/۲۴±۲۵۶/۷۴ و ۳۷/۹۹±۱۸۲/۳۹ ، ۳۹/۴۴±۳۴۷/۵۹ و ۳۷/۷۱±۱۵۰/۷۱ و میانگین وزنی برحسب گرم به ترتیب ۳۳/۰۹±۶۹/۴۸ و ۲۳۰/۰۳±۲۲۸/۰۹ و ۷۰/۲۴±۳۲۲/۹۱ و ۸۰/۳۳±۱۱۰/۹۳ و ۱۰۰/۴۵±۱۴۲/۸۸ و ۴۶/۲۴±۲۷/۳۷ بدست آمد.