سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا یونس آبادی – دانشجوی کارشنارسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگلی
محمدرضا کاوسی – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعیدعلی موسی زاده – عضوهیئت علمی ایستگاه جنگل و مرتع پاسند بهشهر

چکیده:

قارچهای سم اسبی یکی ازعوامل پوسیدگی تنه شاخه و کندهدرختان و درختچه های جنگلی به شمار می روند متاسفانه به علت پوسیدگی ارزش اقتصادی درختان جنگلی کاهش می یابد این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر درپراکنش قارچهای سم اسبی طاقچه ای درجنگل شصت کلاته گرگان درمساحتی معادل ۸۱۶/۶۳ هکتار صورت گرفت دراین تقحیق ازروش آمار برداری صددرصد با پلیگون ۵۰متر استفاده شد و درجهت شمالی جنوبی از دامنه ارتفاعی ۲۱۰تا۹۹۵ مترتمامی پارامترهای مورد نیاز مانند نوع قارچ نوع میزبان درصد شیب جهت دامنه و .. ثبت گردید نتایج نشان داد گونه Trametes gibbosa نسبت به دوگونه دیگر پراکنش بیشتری داشت پراکنش قارچها دردامنه ارتفاعی ۶۰۰-۴۰۰ و درشیب ۴۰-۲۱ درصد بیشتر بود برروی گونه های ممرز راش و افراد پلت هرسه گونه قارچ مشاهده شدو برروی ممرز بیشترین تعدادقارچ مشاهده گردید.