سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده
محمود شور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده
علی تهرانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده
غلامحسین داوری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده

چکیده:

به منظور بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر ۱۱ رقم انگور در کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار به مرحله اجرا در آمد. هدف از این مطالعه ، شناخت بهتر این ارقام به منظور کاربرد انها در برنامه های اصلاحی آینده می باشد. خصوصیات مورد نظر شامل وزن میوه، حجم، دانسیته، طول، قطر، شاخص طول به قطر میوه، وزن بذر، درصد وزن دانه به وزن میوه، حجم بذر، درصد حجم دانه به حجم میوه و تعداد دانه در هر میوه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رقم سمرقندی لطف آباد به ترتیب با میانگین ۵/۱۵ گرم، ۴/۸ سانتی متر مکعب و ۱/۹۵ سانتی متر بیشترین و رقم مایامیر رضائیه با میانگین ۰/۶۳ گرم، ۰/۷ سانتی متر مکعب و ۰/۸۷ سانتیمتر کمترین وزن، حجم و قطر میوه را به خود اختصاص دادند. رقم مقنائی مشهد بیشترین (۲/۶۴ سانتی متر) و رقم مایامیر رضائیه کمترین (۰/۹۹ سانتمتر) طول حبه را داشتند. همچینین نتایج نشان داد که بیشترین وزن دانه را رقم عسگری بیرجند (۷۴ میلی گرم) و کمترین آن را رقم سبزه درگزی (۱۸ میلی گرم) دارا بود. بیشترین (۱۰/۹۶ درصد) و کمترین (۱/۵۷ درصد) درصد وزن دانه به وزن میوه به ترتیب در ارقام مایامیر رضائیه و فخری کاشمر بدست آمد. حداکثر تعداد دانه در هر میوه در رقم سمرقندی لطف آباد (۳/۳۸ عدد) و حداقل تعداد آن در رقم پشت گل مشهد (۱/۴۴ عدد) مشاهده شد. کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری را در سطح ۱ درصد نشان دادند.