سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدکریم قادرزاده – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور
کاوه قادری – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده:

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند، از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری سرمایه ی آنها آگاهی یابند وسیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهای مفیدی برای دست یابی به این هدف به شمار م یرود . ازاین رو، یافتن شاخصی که بتوان با اتکای بر آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقول تشریح نمود یک ضرورت است پژوهش حاضر به بررسی برتری معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نسبت ارزش افزوده اقتصادی، در ارتباط با ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران م یپردازد هدف کلی پژوهش، یافتن کسب معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی م یباشد. روش پژوهش توصیفی، ازنوع تحقیقات همبستگی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان ۹۵ % م یتوان ادعا کرد که ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی درارزیابی عملکرد مدیران شرکتها برتر است .