سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نویده نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمد شایان نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین صمدی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

از مهمترین ویژگی ها یا کمیت های مورد نیاز در بررسی ها و تحلیل های یک سد خاکی ، اندازه گیری فشار آب منفذی ، میزان نشت و زه خروجی از بدنه و پی آن است که اندازه گیری این کمیت ها از همان شروع ساخت سدآغاز می گردد . در این مقاله مدلی فیزیکی از یک سدخاکی همگن در فلوم آزمایشگاهی اجرا و میزان فشار منفذی با پیزومترهای نصب شده دربدنه فلوم و میزان دبی نشت به صورت حجمی اندازه گیری گردید. و درآخر فشار و دبی های اندازه گیری شده درآزمایشگاه با نرم افزار PLAXIS با استفاده از نرم افزار آماری SAS درسطح اعتماد ۹۵ درصد مقایسه و برازش شد.