متن مقاله

به جز صفحه ی اول یا صفحه ی عنوان ، در کل مقاله باید بین سطرهاد و خط فاصله باشد. در فصل ۶ مطالبی درباره ی سه بخش اصلی متن مقاله ارائه شده است. این سه بخش عبارتنداز: مقدمه (بخشی ۶ و )، متن (بخشی ۶ ز) و نتیجه گیری (بخشی ۶ ح). برای یافتن جزئیاتی درباره ی نوشتن نام، شماره ی صفحه و مشخصات واحد درسی در اولین صفحه از متن مقاله ی خود، بخش ۸ الف را ملاحظه کنید. بطورکلی حتی اگر مقاله ی شما در حد ۲۰ صفحه هم طولانی شود، نباید از عناوین فرعی و یا بخش های فرعی شماره گذاری شده برای آن استفاده کنید. بلکه باید پاراگراف های متوالی را بدون بخش های فرعی یا عنوان بنویسید. با این حال، دربرخی از گزارشات تجاری و علمی باید عناوین فرعی که زیر آنها خط کشیده شده باشد، نوشته شوند (فصلی های ۱۰ و ۱۱ را ملاحظه کنید). صفحه ی پایانی مقاله ی شما باید با یک نقطه در آخر خط و فضای خالی در باقی مانده ی کاغذ پایان یابد. در صفحه ی پایانی ننویسید “پایان” و یا نقوشی به علامت پایان در آن قرار ندهید و در صفحه ی آخر متن مقاله، “یادداشت ها” یا “فهرست منابع” را شروع نکنید.

– صفحه ی یادداشت ها

این صفحه را “یادداشت ها” بنامید و عنوان را در وسط خط و به فاصله ی یک اینچ از بالای صفحه قرار دهید. شماره گذاری صفحه را در گوشه ی سمت راست بالای صفحه ادامه دهید. میان عنوان “یادداشت ها” و اولین یادداشت، دو خط فاصله بگذارید. یادداشت ها را به ترتیب شماره گذاری کنید تا با شماره گذاری هایی که در بالای کلمات در متن مقاله کرده اید، هماهنگی داشته باشند. تمام مدخل ها را دو خط در میان بنویسید و بین آنها نیز دو خط فاصله بگذارید.

– ضمیمه

اگر نیاز به مطالب بیشتری دارید، آنها را در ضمیمه ای، درست قبل از صفحه ی فهرست منابع قرار دهید. این صفحه، محلی منطقی برای جدول ها و اطلاعات کامپیوتری، نتایج پرسشنامه، آمار پیچیده، اثبات های ریاضیاتی و توصیفات مفصل درباره ی تجهیزات ویژه است. ضمیمه ها را به فاصله دو خط و هر کدام را در صفحاتی جداگانه بنویسید. شماره گذاری صفحه را در گوشهای سمت راست بالای صفحه ادامه دهید. این صفحه را ” ضمیمه ” بنامید و عنوان را در وسط خط و به فاصله ی یک اینچ از بالای صفحه بگذارید. اگر بیش از یک ضمیمه دارید، از “ضمیمه ی الف”، ” ضمیمه ی ب” و … استفاده کنید.

 صفحه ی فهرست منابع

این صفحه را “فهرست منابع ” بنامید و عنوان را در وسط خط و به فاصله ی یک اینچ از بالای صفحه قرار دهید. شماره گذاری صفحه را در گوشه ی سمت راست بالای صفحه ادامه دهید. تمامی مدخلها را دو خط در میان بنویسید. هر مدخل را از سمت چپ و از ابتدای خط شروع کرده و خط های بعدی همان مدخلی را به اندازه ی پنج حرف، تو رفته تر بنویسید. برای دیدن نمونه ها و اطلاعات بیشتر، در فصل ۹، بخش “فهرست منابع” را ملاحظه کنید.

 واژه نامه

واژهنامه ی الفبایی که در زیر آمده، به سؤالات گوناگون شما درباره مطالبی دربارهی شکل مقاله نظیر حاشیه ها، شمارهگذاری صفحات، تاریخ ها و اعداد پاسخ میدهد.

کلمات اختصاری در یادداشت ها و نقل قول ها از کلمات اختصاری ثابتی استفاده کنید ولی از آوردن آنها در متن مقاله خود داری کنید. همیشه در مدخل های استنادی خود اصطلاحات فنی(anon., e.g., diss.)تاریخچه(Jan., Febایالات (OH CA),و نام موسسات انتشاراتی  (McGraw, UP of Florida)رابه صورت اختصاصی بنویسید.