سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه ت
احمدرضا دهقانی تفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح ، پردیس ابوریحان، دانشگاه ته
محمود مشعل – استادیار،گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار،گروه زراعت واصلاح نباتات ، پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش جمعیت، نیاز به آب شرب، تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین و به تبع آن خشکسالی و آلودگی آب در سال های اخیر، بخش کشاورزی کشور را با چالش های عمده ای در جهت تأمین نیاز غذایی مردم و نیل به خودکفایی روبرو ساخته است. کمبود آب، تبعات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه داشته و سلامت عمومی را تهدید می کند. محدودیت منابع آب و استفاده نامطلوب و غیر اقتصادی از آن عامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات غذایی در ایران است. استفاده موثر از آب در بخش کشاورزی اصلی ترین ر اه بهبود مدیریت آب و کاهش مصرف آن خواهد بود. در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم توسعه پایدار، بیلان آب و سرانه موجودی آب در جهان و ایران، به بررسی شاخص های توسعه پایدار از منظر بحران آب پرداخته شده و در انتها راهکار هایی برای مدیریت منابع آب و مبارزه با بحران آب مبتنی بر نگاه ویژه به مدیریت عرضه و تقاضا، بهبود الگوی مصرف آب، بهره گیری از ابداعات و ابتکارات جدید و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب ارائه شده است که ما را در جهت حفظ منابع آب و کشاورزی پایدار سوق خواهد داد.