سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نادرپور – استادیار دانشگاه سمنان
مسیح فلاح اسماعیلی – کارشناسی ارشد

چکیده:

دربسیاری از پروژه های دریایی بتن ریزی زیراب یک فناوری مورد تقاضا و دشوار بوده که عمدتا دربرنامه زمان بندی پروژه یک مسیربحرانی تلقی می شود لذا این امر مستلزم داشتن برنامه ریزی دقیق می باشد بخش بتن ریزی زیر آب دریک پروژه درواقع جایی استکه طراحی ماهرانه و برنامه ریزی دقیق و حساب شده دران م یتواند موجب کاهش احتمال بروز خطر و نیز قیمت تمام شده گردد درواقع بتن ریزی دراب عملیاتدشواری می باشد و لازم است کلیه مراحل شامل اختلاط مصالح و حمل بتن تازه و بتن ریزی با کنترل دقیق توسط عوامل اجرایی بسیار با تجربه انجام شود دراین شیوه بتن ریزی باید بتن تازه و آب درهنگام بتن ریزی تا حد امکان از هم دور باشند تا سیمان داخل بتن دچار شستگی نشود دراین مقاله برآن است که ابتدا روشهای بتن ریزی درآب نظیر بتن ریزی با جام بتن ریزی با لوله ترمی بتن ریزی با روش پیش آکنده و روش تشک یا لحاظ فتنی و … معرفی که دراین میان روش بتن ریزی با لوله ترمی به عنوان رایج ترین روش بتنریزی بیشتر مورد توجه قرارگرفته دراخر نیز مقایسه مختصری بین این روش ها صورت و با توجه به کاربرد روشهای مختلف پیشنهاداتی به منظور استفاده به موقع از آنها آورده می شود.