سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی اجتهادی – دانشگاه پیام نورمشهد
جمشید سبحانوردی – دانشگاه تربیت معلم
زهرا طباطبایی – دانشگاه فردوسی مشهد
امید لوئی – دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

کروم برای حیات موجودات زنده به عنوان یک عنصر اساسی مورد نیاز است. با این حال در غلظت های اندک نیز در ایجادجهش های ژنتیکی و سرطان نقش بسیاری دارد. تحقیقات پزشکی این مورد را بیشتر تایید می کنند که قرار گیری در معرض کروم شش ظرفیتیCr6+خطر افزایش سرطان ریه را به دنبال خواهد داشت. فعالیت کارخانه های متعدد در سالهای اخیر سبب تولید مقدار زیادی پسآبهای اسیدی حاوی سولفات و فلزات سنگین شده است. شیوه های معمول برای حذف کروم از آب نسبتا پر هزینه و در بعضی موارد نیازمند استفاده از مواد شیمیایی می باشد. این عمل را می توان با استفاده از پالایش زیستی توسط میکرو ارگانیسم های مختلف از جمله باکتری های کاهنده سولفاتSRB( انجام داد وCr6+ را بهCr3+که سمیت خیلی کمتری دارد تبدیل کرد. یکی از گونه های SRBباکتری دیسولفو ولگاریسDesulfo vulgaris است که از نوع باکتریهای بی هوازی بوده و هیدروژن سولفید را به عنوان گاز حاصل از متابولیسم کاهش دهنده سولفات از خود آزاد می کند. همچنین به عنوان کاتالیزور زیستی توانایی بالایی در تبدیلCr6+بهCr3+دارد که این خود نقطه قوتی محسوب می شود چراکهCr6+صد برابر سمی تر وحلالیت آن نسبت به +Cr3بیشتر است.