سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز عظیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی، پژوهشکده زنتیک و زیست فناوری طبرستان

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت و حجم عظیم مواد زاید، تولید ورمی کمپوست از جمله بهترین روش های تبدیل مواد زاید به مواد قابل استفاده است. بدین منظور با جمع آوری ضایعات رستورانی از سطح شهر ساری و مخلوط آنها با کودگاوی به صورت ترکیب بسترهایی با نسبت ۱:۰ (شاهد)، ۲:۱ و ۱:۱، مرحله کمپوست شدن به مدت ۳ هفته به صورت هوازی بر روی آنها، اجرا گردید. سپس، فرآیند ورمی کمپوست شدن با تلقیح ۱۰ عدد کرم خاکی گونه Eisenia foetida با وزن کل ۱۷/۰± ۴۶/۴ گرم آغاز شد. این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کامل تصادفی با ۳ واحد تیماری در ۳ تکرار ایجاد گردید. در طول مدت اجرای طرح (۳ ماه) هر ماه، نمونه هایی از هر تکرار برداشته و خصوصیات شیمیایی شامل، pH، هدایت الکتریکی، درصد کربن آلی، درصد نیتروژن کل، درصد پتاسیم و فسفر قابل تبادل مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که نسبت ترکیب بستر و گذشت زمان بر تمامی خصوصیات شیمیایی مورد آنالیز در سطح ۱ درصد تاثیرگذار بوده است.