سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق مرادخانی – آریانا پترو توان
علیرضا رافتی – آریانا پترو توان

چکیده:

در دنیای پرشتاب امروزی که صنایع مختلف با سرعت شگرفی روبه پیشرفت نهاده اند،اجرا وبهره برداری از پروژها درصنایع بالادستیوپاییندستی نفت ،گازوانرژی امری بدیهی به نظر می رسد.دراین راستا صنایع مرتبطبا این حوزه نیزدردنیا با توجه به اهمیت موضوع زمان، پروسه هاوفرایندهای نوینی را ارائه کرده اند،کهدر عین زمانبری کم،خواسته های کیفی را مرتفع سازند.رادیوگرافی یکی از صنایع مرتبط با این حوزه می باشد،که به دلیل کاربرد فراوان واهمیت آن در بازرسی، روشهای مدرن وسریع در آن نیزموضوعیت دارد.دیجیتال رادیوگرافیDigital Radiography)) دراساس مشابه رادیوگرافی سنتی می باشد که باجایگزینی تجهیزاتی مدرن ازقبیل صفحات آشکارسازدائمی(Panel Detector)به جای فیلم های مصرفی رادیوگرافی وتیوب اشعه ایکس بسیار دقیق وقدرتمند به جای دوربین گاما عملکردی بسیار متفاوت به نحوی که چشم اندازی خاص ومنحصر به فرد را در مقوله زمانبری انجام تست ، ایمنی کار ،کیفیت بازرسی ، صرفه اقتصادی و بازرسی های خاص نسبت به روش سنتیپیش روی صنایع گوناگون قرار می دهد.براین اساس باتوجه به پروژه مورد طرح، بررسی های کارشناسی در رابطه با امکانسنجی استفاده از این روش به عمل آمد،که حاکی از این مطلب دارد که روش دیجیتال رادیوگرافی تمامی خواسته های فنی وکیفی لازمه را مطابق بااستانداردها برآورده می سازد.