سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا لاریجانی – دانشجویان کارشناسی ارشد
سعید رنجبریان –
رحمان فرخی تیمورلو – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

بازده کششی و مصرف سوخت از جمله پارامترهای مهم درانجام عملیات کشاورزی اند که ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند لذا بررسی عواملی که برمیزان بازده کششی و مصرف سوخت تاثیرگذارند یک مهم بشمار می اید یکی از این عوامل سرعت پیشروی تراکتور میباشد هدف از اینتحقیق بررسی اثرسرعت های مختلف پیشروی بادورموتور ثابت ۱۵۰۰rpm دربازده کششی و میزان مصرف سوخت تراکتور MF285 درسامانه خاکورزی متداول با سه ادوه گاو آهن برگردان دار بشقابی و قلمی می باشد آزمایشات درمزرعه تحقیقات دانشکده کشاورزی ارومیه بهصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار برروی خاک رسی با رطوبت ۱۵درصد براساس وزن خشک انجام شد و نیروی کششی توسط یک دینامومتر اتصال سه نقطه و یک دیتالاگر مدل RGS232 اندازه گیری شد نتایج داده های بدست آمده نشاندادند که گاو آهن بشقابی با سرعت پیشروی دنده یک کمترین نیروی کشش و گاو آهن قلمی با سرعت پیشروی دنده ۴ بیشترین نیروی کشش را لازمدارند.