سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی مهدی زاده – کارشناس شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تلفات آب و راندمان آبیاری درکانالهای انتقال آب در شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین آن قسمت از شبکه که به صورت سطحی اجرای شده و در محدوده شهر تاریخی بلقیس قرار دارد و ارائه دستورالعمل بهبود وضعیت بهره برداری و نگهداری شبکه بوده است نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که راندمان انتقال آب درکانالهای L1,L2 کانالهای محدوده مورد مطالعه به ترتیب ۸۳/۰۴ و ۸۷/۴۱ درصد بوده و متوسط راندمان انتقال آب در کانالهای مذکور ۸۵/۲۳ درصد می باشد دراین تحقیق با تکیه بر نتایج حا صل از اندازه گیری راندمان انتقال آب در شبکه آبیاری و بازدیدهای لازم دستورالعمل مدیریت بهینه بهره برداری و نگهداری از شبکه در جهت ارتقا راندمان آبیاری و بهره وری مصرف آب نیز ارائه شده است.