سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تلفات آب و راندمان آبیاری درکانالهای انتقال آب در شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین (آن قسمت از شبکه که به صورت سطحی اجرا شده و در محدوده شهر تاریخی بلقیس قرار دارد) و ارائه دستورالعمل بهبود وضعیت بهره برداری و نگهداری شبکه بوده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که راندمان انتقال آب در کانالهای L1,L2 کانالهای محدوده مورد مطالعه) به ترتیب ۸۵ , ۸۸/۱۰ درصد بوده و متوسط راندمان انتقال آب در کانالهای مذکور۸۶/۵۵ درصد می باشد. در این تحقیق با تکیه بر نتایج حاصل از اندازه گیری راندمان انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری وبازدیدهای لازم، دستورالعمل مدیریت بهینه بهره برداری و نگهداری از شبکه در جهت ارتقاء راندمان آبیاری و بهره وری مصرف آب نیز ارائه شده است