سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران نقدی یان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
شمس اله عبدالله پور –
سروش فتحی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به همراه کاربرد انواع ماشین های کشاورزی و بهبود روشهای تولید سهم اساسی و حیاتی درافزایش توانایی انسان درپاسخ گویی به نیازهای روزافزون مواد غذاییمورد نیاز جامعه بشری دارد اصولا مکانیزاسیون کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی ازیک سو وشرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه کشاورزی ازسوی دیگر متاثر از عوامل و متغیرهای متعددی بوده و بروز هرگونه کاستی و یا ناهماهنگی دراهداف سیاست ها و روند تحول آنها موجب اختلال درمسیر توسعه مکانیزاسیون می شود مشکلاتی از قبیل اندازه اراضی پراکندگی روستاها، عوامل اقتصادی نوع کشت آیش و روشهاای بسترسازی و .. همگی درروند افزایش ضریب مکانیزاسیون دخیل می باشند درحالحاضر بخش کشاورزی حدود ۲۲ درصد و صنعت و معدن حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی GDP را درساختار تولیدی کشور تشکیل میدهند سهم ماشین های کشاورزی ازمجموع ۱۸ درصد صنعت و معدن حدود یک درصد است دراینتحقیق برای بررسی ساختار بازار ایران وضعیت اراضی تعداد بهره برداران و تکریب تراکتورهای موجود درکشور مورد بررسی قرارگرفته است.