سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمر محبی – کارشناس ارشد تربی بدنی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
رضا صابونچی – هیئت علمی دانشگاه آزادبروجرد
مجید سلیمانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد ملایر

چکیده:

کشور ما به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی فراوان می تواند از رهگذر گردشگری ورزشی ، بهره های اقتصادی فراوان ببرد، چرا که ایران یکی از ۱۵ کشور اول جهان از نظر جذابیت های گردشگری است . بنابراین هدف ازپژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه مدیران بخش گردشگری ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بخش ورزشی و گردشگری سازمان تربیت بدنی می باشد . روش تحقیق :اطلاعات و داده های این پژوهش به صورت میدانی و پیمایشی از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به شکل صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ ۰/۹۵محاسبه شد، جمع آوری شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ) ۷۵ نفر( و مدیران بخش ورزشی و گردشگری سازمان تربیت بدنی ) ۷۱ نفر( شاغل در تهران می باشد . از آمار توصیفی ، آزمون رتبه ای فریدمن و آزمون یومن ویتنی استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معنی داری ۵ درصدانجام گردیدبحث و نتیجه گیری: یکی از عوامل مهم در سود دهی و کسب بهره های اقتصادی از رویدادهای ورزشی ، گردشگری حاصل از آن است . به علاوه ، یکی از دغدغه های مهم مدیران ورزشی بالابردن میزان استقبال بازدیدکنندگان و تماشاگران از رویدادهای ورزشی است. برای مثال انجام بازاریابی و خدمات مناسب آژانس های گردشگری از عوامل قوی ای است که گردشگران را به رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور جلب می کند . همچنین ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری عمدهترین عامل عقبماندگی ایران از روند رو به رشد این صنعت در جهان است. بر این اساس به نظر می رسد با شناسایی مهمترین مشکلات موجود در بازاریابی برای جلب گردشگر ورزشی به کشور، می توان اقدام به بازاریابی اثربخ ش تری در این زمینه کرد.