سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین شریعت خواه – آزمایشگاه پژوهشی انتقال وتوزیع – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگ
محمودرضا حقی فام – آزمایشگاه پژوهشی انتقال وتوزیع – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگ
محمد افکوسی پاقلعه – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعات زیادی در زمینه بازآرایی شبکه های توزیع، مکان – یابی خازن، و مکانیابی منابع تولید پراکنده با اهداف گوناگون از جمله کاهش تلفات بصورت جداگانه صورت گرفته است. اگر در مطالعات اثر سه مورد فوق بر یکدیگر در نظر گرفته نشود بهرهبرداری از شبکه در حالت بهینه نخواهد بود. در این ،مقاله روشی جهت یافتن مکان و اندازهDG مکان و اندازه خازنها، و آرایش شبکه بگونهای که بهرهبرداری از شبکه در حالت بهینه باشد ارائه میگردد و برروی یک شبکه ۳۰ باسه پیاده سازی میشود. در این روش مکانیابیDGو مکان یابی خازنها در یک تابع هدف، و تعیین آرایش فیدرهای توزیع در تابع هدفی دیگر توسط روشی رفت و برگشتی انجام میشود. نتایج کارایی روش پیشنهادی و ضرورت در نظر گرفتن سه مورد فوق با هم در مطالعات را نشان می دهد . در ادامه با استفاده از نتایج عددی شبیهسازیها بازآرایی شبکه توزیع ومکانیابیخازن در حضور انواع منابع تولید پراکنده بررسی شده و تاثیر هر یک از موارد فوق بر دیگری نشان داده می -شود.