سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه ولی اصیل – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشگاه گروه باغبانی-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه بحرینی – استادیار گروه زیست‌شناسی-دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه باغبانی-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گیاهان دارویی ممکنست در طی مراحل مختلف قبل از برداشت، پس از برداشت، حمل و نقل و بسته‌بندی توسط گروه وسیعی از میکروب‌ها آلوده شود. وضعیت میکروب‌ها باعث بروز بیماری‌های مختلفی در انسان می‌شود. بنابراین ارزیابی کیفیت بار میکروبی گیاهان دارویی با توجه به اهمیت این گیاهان عقد ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق، ۴۴ نمونه از گیاهان دارویی خشک شده شامل سنبل الطیف Valeriana wallichii) ، آویشن شیرازی Zataria multiflora) ، نعنا (Mentha spp ، بادرنجبویه Melissa officinalis ، مرزه (Satureja hortensis از اخطاری‌ها جمع‌آوری و بار میکروبی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیقی دیگر بار میکروبی موجود در آثار تئاتری، و صالح آبادی-الکلی و دم کرده این گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تخمین میزان آلودگی این گیاهان است پوربلیت با محیط کشت های مختلف استفاده شد بدین صورت که: جدا سازی و تخمین تعداد باکتری‌های استافیاوکوکوس اورئوس از محیط کشت Bp) ، اشرشیا کولی TBX) ، کولیفرم : VRBL ، خانواده انتروباکتریاسه : VRBG ، سالمونلا : (XLD) و (BSA) ، شمارش تولید و چک و مخمر به ترتیب از محیط کشت (PCA) و (YGC) استفاده شد. نتایج نشان داد که ۹۸% از نمونه‌ها به چک‌ها و قارچ‌ها ، ۸۵% انتروباکتریاسه ، ۸۳% کولیفورم و پنج در صد از نمونه‌ها به باکتری اشرشیا کولی آلوده بودند. در گیاهان مورد بررسی باکتری‌های بیماری زای سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد. بیشترین و کمترین آلودگی میکروبی به ترتیب مربوط سنبل و آویشن شیرازی بود. عصاره آبی نسبت عصاره آبی الکلی و شاهد بار میکروبی کمتری داشتند همچنین بار میکروبی دم کرده گیاهان مورد بررسی کاهش معنی‌داری در مقایسه با قبل از دم کردن داشت