سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مسکرپورامیری –
حسین امینی انابد –

چکیده:

مقدمه: توجه به دسترسی مالی خانوارها به مراقبتهای بهداشتی و درمانی و حفاظت آنان از بار مالی مراقبتهای بهداشتی ودرمانی به عنوان یک هدف مطلوب مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان بهداشتی و درمانی میباشد. هدف از مطالعه حاضربررسی روند بارمالی هزینه های سلامت بر دوش خانوارهای ایرانی طی سه دهه ۰۶ و ۰۶ و ۰۶ بود. روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی و گذشتهنگر بود که به شیوهی توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمد. جامعه پژوهششامل تمامی خانوارهای ایرانی میشد. دادههای مورد نیاز مطالعه برگرفته از طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار بود کهبرای یک دوره زمانی ۵۲ ساله از سال ۱۶۰۱ تا سال ۱۶۰۰ از مرکز آمار ایران جمعآوری گردید. در این مطالعه به منظور بررسی وضعیت بارمالی هزینه های بهداشتی و درمانی، از روندنسبت هزینههای بهداشتی و درمانی به درآمد خانوار استفادهشد. درنهایت جهت ارایهی آمار توصیفی از نرمافزار ۲۰۰۷Excell استفاده گردید. یافتهها و نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سهم هزینههای بهداشتی و درمانی از متوسط درآمد خانوارهای ایرانی )بارمالی هزینه های بهداشتی و درمانی( در طول سالهای پس از انقلاب رشد دائمی و قابل ملاحضهای داشته است