سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه تیرگرفاخری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بارش سنگین از جمله مخاطرات طبیعی اند که وقوع آن منجر به خسارات زیادی می شود آگاهی ازچگونگی وقوع آن ها کمک بسزایی در کاهش آسیب های احتمالی محیطی می نماید. پژوهش حاضر به منظور پیش بینی زمان وقوع بارش سنگین صورت گرفته است در این پژوهش با استفاده از داده های حداکثر بارش روزانه درسه ایستگاه سینوپتیک رامسر،نوشهر و بابلسر در استان مازندران طی دوره ی آماری بلندمدت که به ترتیب دارای امار ۴۹، ۲۸ و ۵۴ ساله بودند روزهای بارش سنگین بیش از ۵۰ میلی متر را استخراج کرده و سپس این بارش ها را به سه گروه ۵۰-۷۰ ، ۷۰-۱۰۰ و بیش از ۱۰۰ میلی متر طبقه بندی شده است برای تحلیل داده ها از نرم افزار SMADA و آزمون آماری ناپارامتری توزیع نرمال بهره گرفته شدهاست نتایج نشان داد که بارشهای سنگین با توزیع نرمال همخوانی دارد و برازش داده های بارش سنگین با این توزیع آماری حاکی از آ ن است که در بیشتر موارد می توان تخمین درستی از تاریخ روز بارش سنگین با دوره بازگشت ایجاد نمود.