سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی دهقان ابنوی – کارشناسان ارشد عمران
حمید صادقی –
فرزاد رئیس زاده –

چکیده:

شمعها المانهای سازه ای هستندکه بارهای ناشی از سازه را به لایه های سخت تر و مقاومت ر واقع درعمق خاک انتقال میدهند دراین تحقیق به منظور تعیین میزان باربری جانبی گروه شمع واقع درمجاورت شیب ماسه ای مسلح شده یک سری مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از مدلهای کوچک مقیاس انجام شده است برنامه مطالعات آزمایشگاهی شامل بررسی تاثیر پارامترهای گوناگونی از قبیل درصد وزنی ۰/۲و۰/۶ و۱و۱/۴ و ۱/۸ درصد وزن ماسه خشک و نسبت ابعاد مختلف ۱و۳و۵و۷ تریشه های موکت فاصله گروه شمع از لبه تاج شیب میزان تراکم شیب و فاصله شمعها درگروه از یکدیگر می باشد نتایج بدست آمده نشان دهنده آنست که پارامترهای درصد وزنی و نسبت ابعاد تریشه ها تاثیر خوبی برمقدار باربری جانبی گروه شمع واقع درمجاورت شیب ماسه ای مسلح شده داشته و درصد وزنی و نسبت ابعاد بهینه تریشه ها به ترتیب ۱/۴و۵ بدست آمده که با این مقادیر بیشترین بهبود درباربری جانبی گروه شمع حاصل شده است.