سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گیسو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
رضا اسماعیل زاده کناری – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی معتمدزادگان – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

فرایند فشار هیدروستاتیک بالا (High Hydrostatic Pressure به عنوان یک روش جدید غیرحرارتی پتانسیل فراوانی در تولید محصولات غذایی ایمن تر از لحاظ میکروبیولوژیکی داشته و خواص طبیعی غذا را حفظ می کند مطالعات علمی در مورد این فرایند و کاربردهای صنعتی آن در دو دهه گذشته بطور گسترده بررسی شده است و بسیاری از منابع علمی موارد استفاده مزایا و محدودیت های آنرا بیان کرده اند این مقاله اثر HHP را روی میکروارگانیزم های پاتوژن غذایی ساختار آنها مکانیزم های تطبیقی و فاکتورهای درونی و بیرونی که کاربرد آنرا با تاکید بر ایمنی میکروبی تحت تاثیر قرار میدهند بیان می کند همچنین علاوه بر تشخیص و تعیین خطرات میکروبی کنترل بهینهسازی و اعتبار تیمار HHP برای بررسی و مدل سازی اثر کشندگی این فرایند موردتوجه قرارگرفته است.