سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده نیکوزاده – کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی
احمد یزدانی –
طیبه جعفریان –
ناهید قدرتی –

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر بررسی کلیه فاکتورهای موثربرایمنی شیرهای پاستوریزه کارخانجات استان خراسانشمالی درسال ۸۹ می باشد دراین مطالعه تعداد ۱۲۰ نمونه شیر پاستوریزه از نظر ویژگی های شیمیایی شامل میزان چربی ماده خشک بدون چربی اسیدیته PH دانسیته نقطه انجماد و باقیمانده آنتی بیوتیک و ویژگیهای میکروبی شامل شمارش کلی میکروبی کلی فرم ها و اشرشیاکلی برطبق روشهای استانداردمورد بررسی قرارگرفتند یافته های حاصل از آزمون شیمیایی انشان داد که درصد بیشتری از نمونه ها ۲۵ درصد از نظر ویژگی نقطه انجماد با استاندارد مربوطه مطابقت نداشتند نتایج آزمون میکروبی نمونه ها نشان داد میانگین شمارش کلی میکروبی ۱۰۴ × ۴ / ۱۰ بالاتر از حدود استاندارد است آلودگی به کلی فرم ها و اشرشیاکلی به ترتیب در ۸/۳و ۷/۵% از نمونه ها ی شیرپاستوریزه مشاهده گردید همچنین ۲/۵% از نمونه های مورد بررسی به باقیمانده آنتی بیوتیک ها آلوده بودند.