سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه پیرقلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
سیدعلیرضا موحدی نائینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سهیلا ابراهیمی – استادیار
ابوطالب هزارجریبی – استادیار

چکیده:

جذب آلاینده هیدروکربنی توسط ذراتخاک از مهمترین عوامل موثربرترابری آلاینده های نفتی درمحیط غیراشباع و متخلخل خاک است دراین راستا تعیین سرنوشت هیدروکربنهای نفتیدرخاک با مطالعه برروی چگونگی روش جذب سطحی توسط سه نوع بافت خاک لومی شنی و رسی صورت گرفت بدین منظور سیستمی مشتمل بر۹ نسبت مختلف ازالاینده نفت و آب شامل تیمار فقط نفت ۷ نسبت آلاینده آب و فقط آب با سه تکرار طراحی گردید اهمیت این انتخاب بدلیل وجود سیستم غیراشباع خاکهای کشاورزی بوده است با اعمال ترکیب آلاینده برخاک و گذشت زمان لازم استخراج با حلال دی کلرومتان انجام و مقدار عددی جذب شده هیدروکربنهای آلاینده از خاک برداشت گردید نتایج نشان داددرتیمار فقط آلاینده خاک رسی واجد بیشترین و خاک شنی دارای کمترین میزان جذب سطحی بود با اضافه کردن اب به سیستم الاینده میزان آلاینده جذب سطحی شده کاهش قابل توجهی نشان داد که با افزایش اب این کاهش زیادتر شد شیب منحنی درخاک شنی بیشتر از لومی و درخاک رسی کمترین بود .