سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک _اراک _ایران
ناهید قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک _اراک _ایران
سمیه مشهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک _اراک _ایران

چکیده:

در این مطالعه زغال فعال تهیه شده از ضایعات کشاورزی چای به عنوان جاذبی مناسب و ارزان قیمت برای حذف (Hg(II از محلولهای آبی به کار گرفته شد. کربن فعال، از ضایعات کشاورزی چای در مجاورت اسیدفسفریک ۸۵% در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کوره الکتریکی در دماهای مختلف و زمان ۵ ساعت تهیه شد. برای تعیین بهترین شرایط جذب از سیستم ناپیوسته استفاده شد. برای بررسی پارامترهای مختلف بر میزان جذب (مانند زمان تماس، pH، غلظت اولیه فلز، مقدار جاذب، دمای ساخت زغال و دمای محلول) ابتدا محلول فلزی با حجم و غلظت اولیه مشخص را به pH مورد نظر رسانده، مقدار مشخص از زغال فعال تهیه شده اضافه گردید. پس از گذشت زمان مناسب برای هم زدن، محلول را صاف کرده، غلظت فلز آن با استفاده از دستگاه جذب اتمی در طول موج ۲۵۳/۷ نانومتر و عرض شکاف ۰/۵ نانومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جذب متاثر از فاکتورهایی چون زمان تماس، pH، غلظت اولیه فلز، مقدار جاذب و دمای محلول است. در این بررسی، مقدار جاذب ۰/۰۱ گرم، زمان تماس ۶ دقیقه، pH برابر۷، به عنوان شرایط مطلوب انتخاب شدند. پس از به دستآوردن شرایط مطلوب، جذب در چند غلظت مختلف توسط جاذب در این شرایط بررسیشد. با بررسی ایزوترمهای مختلف مشخصشد که جذب فلز توسط این جاذب با مدل ایزوترم لانگمویر به خوبی تطابق دارد و جاذب از پتانسیل بالایی برای حذف (Hg(II از محلول های آبی برخوردار است.