سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ایلدورومی – استاد یار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر
زهرا سفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم ،دانشگاه آزاد همدا

چکیده:

توریسم پزشکی امروزه از مهمترین شاخصهای صنعت توریسم و دارای منافع اقتصادی – اجتماعی بالا محسوب می گرددو به معنی مسافرت بیماران به سایر کشورها برای استفاده از سرویسهای درمانی ارزانتر از کشورشان می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین آگاهی و نگرش کارکنان بیمارستانها ی شهر قزوین در مورد توریسم درمانی در سال ۱۳۸۹ می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن اگاهی و نگرش کارکنان بیمارستانهای شهر قزوین در خصوص توریسم در مانی با استفاده از پرسش نامه آزمون گر ساخته شامل ۲۵ سؤال در سه بخش مشخصات دموگرافیک،آگاهی ونگرش سنجیده شد. سپس داده های مطالعه توسط نرم افزارSpss نسخه ۱۵ تجزیه و تحلیل شده و از روشهای آمار توصیفیآزمونهای خی دو و همبستگی پیرسون استفاده شد. فقط ( ۳۲ % ) شرکت کنندگان در مورد توریسم درمانی آگاهی داشتند بیشترین افراد از طریق اینترنت ( ۱۶ %) کسب آگاهی نموده واستعدادهای ایران را در زمینه توریسم پزشکی به ترتیب سلولهای بنیادی، آب درمانی، ضایعات نخاعی، جراحی قلب و ناباروری بیان نمودند. ۸۴ % از افراد مورد پژوهش توریسم درمانی را سود آور دانسته و کشور را از لحاظ توریسم درمانی دارای استعداد می دانستند. ۷۶ % آنان بیمارستانهای قزوین را فاقد آمادگی های لازم جهت جذب توریسم درمانی ارزیابی نمودند. کشور ما دارای ظرفیت های متعدد در جذب توریسم سلامت می باشد اما درآمد توریسم درمانی در ایران ناچیز بوده و تعداد محدودی بیمار از کشورهای خلیج فارس وارد ایران می شوند و متاسفانه تبلیغات مناسبی در خارج و حتی داخل کشور صورت نگرفته است .جهت رشد این صنعت در ایران می توان به تبلیغات مناسب،استانداردسازی و استفاده از تجهیزات روز در بیمارستانها،استفاده از تجارب کشورهایی که در این خصوص تجربه دارند و برنامه ریزی بازاریابی مناسب در خصوص این صنعت اشاره نمود.