سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا حیدری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
نوید زمانی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا
وحید زمانی – دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشگاه ژوزف فوریه فرانسه

چکیده:

گیاهان آبزی از اجزای مفید و موثر در استخرهای آبزی اند اما از آنجا که نمیتوان زمان دقیق افزایش آنها را بیش بینی کرد،لازم است راهکارهای پیشگیرانهای در مدیریت استخرها انجام شود. در این پزوهش گیاهان آبزی براساس فرم رویش و موقعیت آنهادر ستون آب، در شش دسته فیتوپلانکتون ها، جلبک های رشته ای بزرگ، گیاهان غوطهور درآب، گیاهان بندرآب، گیاهان شناورآزاد و گیاهان برگ شناور مورد بررسی شده و شرایط رویش هریک از آنها از نظر اکولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است.حضور این گیاهان تا زمانی که مشکلی ایجاد نکنند قابل تحمل است، ومیتوان با آبدهی صحیح استخرها در فصول مختلف،کوددهی استخرها برای شکوفایی جلبکی، استفاده از رنگ های جاذب و مبارزات مکانیکی یا جمع آوری دستی آنها استخر ها را کنترل کرد. کنترل های بیولوژیکی نیز از طریق موجودات مختلفی انجام می شود که مهمترین آنها کپور علفخوارو.. می باشد. در صورت بروز )Tilapia( تیلاپیا ،)Cyprinus Carpio ( کپور معمولی ،)Ctenopharin godon idella ( مشکلات حادتر ناچاریم از روش های شیمیایی استفاده کنیم که در اینجا روش های صحیح استفاده از این مواد شامل: بلستون Cu So4.5H2Oدیکوات ۲، آندوتال ۳، فلوریدون ۴، گلی فسفات وD-4-2 توضیح داده شده است