سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیداحمد شفیعی دارابی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی
سیدرضا موسوی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی
محمدباقر رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جنگلهاو مراتع
فرانسواز برنارد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به منظور شناخت نیازهای اکولوژیک و اهلی سازی و امکان سنجی معرفی گیاه درلیست آتی گیاهان زراعی کشور فاکتورهای محیط رویشی واکوفیزیولوژیکی گیاه باریجه درچهاراستان مختلف کشور و درشرایط ازمایشگاه شامل عناصر مختلف خاک دما و رکوردهای فیزیولوژیکی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت نتایج بررسی خاک نشان دا د که رشد این گیاه درشرایطPH خنثی انجام و نسبت شوری به خاک بسیار حساس می باشد همچنین باریجه به فسفر حساسیت خاصی نداشته ولی تاحدودی نیازمند ازت می باشد جهت بررسی برخی ازعوامل دخیل درالقای خواب یا رکود تابستانه دراین گیاه میزان حداکثر دمای قابل تحمل و میانگین حرارت دریافتی توسط گیاه مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که دمای بالا ۳۳ درجه برای سه روز و میزان حرارت تجمعی GDD بطور مستقل میتوانند موجب القای خواب تابستانی درگیاه مذکور شوند باتوجه به داده های حاصل از ایستگاه های هواشناسی دررویشگاه های طبیعی گیاه به نظر می رسد گیاه مذکور به لحاظ رویشی گیاهی سردسیر محسوب شده ونیازمند روزهای یخبندان درطی زمستان و میانگین دمایی ۱۷درجه با میانگین بیشینه۲۷درجه درفصل رویش خواهد بود.