سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا صفائی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است. چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت از کانونها و جاذبههای توریستپذیر این نوع از جهانگردی است، لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. خلیج فارس بیتردید طی دهههای گذشته یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان به شمار رفته و بررسیهای انجام گرفته گویای حفظ این اهمیت در دهههای آتی میباشد. این اهمیت از یک سو به دلیل منابع انرژی مستقر در حواشی خلیج فارس و از سوی دیگر منبعث از موقعیت خاص این منطقه در نقشه استراتژیک جهان میباشد. از جمله ویژگیهای حائز اهمیت خلیج فارس، جزایر موجود در آن میباشد. این جزایر به دلیل نزدیکی به منابع، وسعت و طبیعت مناسب و موقعیت مطلوب استقرار در الگوی توسعه استراتژیک منطقه، جایگاه ویژهای را دارا هستند. جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیرهی خلیج فارس دارای توان مندی های طبیعی، فرهنگی و مرد مشناختی با ارزشی است که از آن جمله میتوان به جنگلهای حرا، گونههای منحصر به فرد جانوری، چشم اندازهای زیبای ساحلی، فرهنگ خاص مردم بومی، پوشش، زبان، آداب رسوم و معماری خانهها اشاره کرد. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی جزیرهی قشم به عنوان یکی از بهترین چشم اندازهای طبیعی جهان در صنعت اکوتوریسم و بررسی چالشهای این صنعت در منطقه، راهکارهایی نیز به منظور بهبود و توسعه این صنعت ارائه و بررسی شود.