سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید کهزدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر
ناصر جمشیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر

چکیده:

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته مانندFe(II), UV/H2O2/ Fe(III) /, UV/H2O2, UV/H2O2 در این مطالعه مروری، مورد بررسی قرار گرفتند. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP) با کاربرد سیستم های فوق ارتوکروزولبرای تجزیه (Orto-Cresol) در مقیاس آزمایشگاهی بررسی می‌گردند. و مقایسه‌ای از این روش‌های مختلف صورت می‌گیرد. تاثیر pH مختلف، میزان مواد، حد بهینه اکسنده‌ها در کاهش آلودگی بررسی می‌گردد. با توجه به مطالعات حاضر به نظر میرسد UV/H2O2/ Fe(III) ارتوکروزول را به سرعت حذف می‌کند. .بدیهی است که مهمترین دستاورد آن مربوط به تعیین نقش متغیرهای موثر نظیر غلظت‌های اولیه پراکسید هیدروژن، غلظت بهینه یون سولفات آهن دو و وسه، دامنه عملکردی بهینه از لحاظPH ، غلظت‌های اولیه ارتوکروزول می‌باشد. در این کار این نتیجه قابل استنباط می‌باشد که روش اکسیداسیون روشی با کارایی بالا در جهت حذف ارتوکروزول می‌باشد که روش فتوفنتون UV/H2O2/ Fe(III) سرعت بیشتری به نسبت UV/H2O2/ Fe(II) دارد و در محیط اسیدی به دلیل و جود یون فرو و فریک بیشترین حذف صورت می‌گیرد.فرایند UV/H2O2 /Fe(III) حداکثر کارایی را دارا می‌باشد که در زمان ۱۵ دقیقه ۲/۹۹ ارتوکروزول با غلظت اولیه ۱۰۰میلیگرم در لیتر را حذف می‌نماید و و فرایندهای UV/H2O2 /Fe(II) و UV/H2O2 به ترتیب در اولویت بعدی قرار می‌گیرند بدین ترتیب UV/H2O2 /Fe(II) در زمان ۱۵ دقیقه ۶/۹۸ درصد حذف و UV/H2O2 در زمان ۲۰ دقیقه ۶/۷۹ ارتوکروزول با غلظت اولیه ۱۰۰ میلیگرم در لیتر را حذف می‌کند.