سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رویا بیات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

با وجود شیوع قابل توجه اختلال های عملکرد تیروئید اپیدمیولوژی آن به درستی مشخص نیست این مطالعه برای تعیین میزان بروز اختلالهای عملکرد و سیر طبیعی اختلال های زیربالینی تیروئید در TSH جامعه ی شهر همدان انجام شدها ست این بررسی یک مطالعه توصیفی – مقطعی است که بوسیله نمونه گیری از ۱۸۵ زن مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر همدان در طی ۸ ماه تشکیل شده است و نمونه خون برای انجام آزمایش های TSH,T4,T3 گرفته و اندازه گیری شد در نهایت نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گرچه فاز پرکاری همیشه و فاز کم کاری در اغلب موارد بهبود می یابد ولی در مورد پیشگیری از بروز این اختلال تا به حال مطالعات اندکی در سطح دنیا انجام گرفته است.