سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هومن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی مهندسی پلی
سیدرضا غفاریان – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی مهندسی پلیمر و رنگ،
محمد تیموری – استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربی مجموعهی ورزشی آزادی
علیرضا معینی – عضو هیأت علمی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربی مجموعهی ورزشی آزادی

چکیده:

در این مقاله، قیرهای نفتی و قطرانی به عنوان پرکاربردترین منااب هیاروکربنی در فرآیند تشکیل قیرهای مزوفاز مورد بررسی قرارگرفتهاند. فرآیند تصحیح حرارتی، با توجه به اطلاعات آنالیز جرم سنجی حرارتی رویقیرهای انتخاب شده، انجا گرفته است. بررسی اپتیکی قیرهای تصحیح شده، از تشکیل فاز مزو ، تحت اثر عامر حرارت، در ناحیهی مربوط به واکنشهای پلیمریزاسیون و شکست مولکولی، حکایت دارد. مشاهده گردیدکه افزایش دما و زمان اقامت، میزان فاز مزوی حاصله را در بستر قیر افزایش مای دهاد. عالاوه باراین در دمای بسیار بالا، بستر قیر به بستر مزو تبدیر میگردد. مشاهدات اپتیکی از پتانسیر بیشتر قیر قطرانی بارای تبدیلشدن به فاز مزو در دمای متعادلتر حکایت دارد. با توجه به اهمیت حضور ساختار گاررای کریساتالی کروی، – دمای مناسب برای فرآیند معرفی شده است. در نهایت نقش حضور ذرات نامحلول در کینولین، در قیر قطرانی پایه، به عنوان عوامر هستهزا یا تسری کنندهی به هم پیوستگی ذرات کروی، بررسی شده است.