سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ارجمندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کیوان صائب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
کتایون نعمت پور – کارشناس مسئول دفتر امور محیط زیست، بهداشت و ایمنی
طاهره پورباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده:

مراکز آموزشی در جهت پرورش و شکوفایی استعدادهای بالقوه نسل جوان از ارکان لاینفک هر جامعه پیشرفته ای محسوب می شوند. از اینرو حفظ بهداشت ، محیط زیست سالم و نیز صرفه جویی در هزینه ها با هدف کاهش قیمت تمام شده خدمات آموزشی، از اهمیت خاصی برخوردارست . بنابراین مدیریت حاکم بر دانشگاههای کشور باید به گونه ای عمل نماید که بتواند تمامی عوامل را در برگرفته و پوشش دهد. با اجرای مدیریت سبز در مراکز آموزشی بسیاری از این ضایعات اصلاح و کاسته خواهد شد ، که سالانه ارقام قابل توجهی باعث صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن منابع دولت و ملت می گردد. در این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، مورد مطالعه قرار گرفت. در این دانشگاه زیربنای ساختمانهای موجود حدود ۴۵۵۷۶ مترمربع بوده و محوطه دانشگاه متشکل از ۱۳ ساختمان با کاربری های مختلف می باشد. تعداد کل پرسنل ۲۱۱ نفر و تعداد کل دانشجویان ۸۲۳۲ نفر می باشد. همانطورکه می دانیم هیچ مدیریتی بدون شناخت کامل ، میسر نیست. لذا در این پایان نامه به منظور شناسایی کامل و دقیق منطقه از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و تمامی عوامل و فاکتورهای موثر در مدیریت محیط زیست منطقه مشخص گردید. هدف این تحقیق بررسی فاکتورهای زیست محیطی ، اولویت بندی مسائل زیست محیطی و درنهایت دستیابی به بهترین مدیریت (مدیریت سبز) در مرکز آموزشی می-باشد. بنابر ازدیاد فاکتورهای موثر و بمنظور به حداقل رساندن احتمال خطا در بررسی این فاکتورها، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که بر پایه مقایسه زوجی استوار می باشد استفاده شده است. مقایسات زوجی توسط کارشناسان و زیر نظر اساتید راهنما انجام شد. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهاداتی نیز جهت بهبود شرایط مدیریت محیط زیست منطقه ارائه شده است.