سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید علی جانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تهران
زهرا میر آزادی – دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشگاه لرستان
جواد سوسنی – استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه لرستان
زهرا جابر الانصار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

امروزه اهمیت محیط زیست سالم و ضرورت تلاش برای حفظ آن بر کسی پوشیده نیست. حفاظت ازمحیط زیست کره زمین بدون مشارکت تمامی کشورها و مردم امکان پذیر نمیباشد. به همین دلیل در اسناد حقوقی بین المللی از جمله اعلامیه ریو، دستور کار ۱۲ و … بر اصل مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست تاکید شده است. با مطالعه این اسناد و جمعبندی آنها سه مولفه لازم برای مشارکتعمومی تعیین میشود. این سه مولفه عبارتند از: حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری و همچنین دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست. در همین راستا در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی مفهوم مشارکت عمومی و مولفههای اصلی آن به بررسی وضعیت قوانین مربوط به محیط زیست در قانون اساسی کشورمان پرداخته شود