سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید علی جانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
زهرا میر آزادی – دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشگاه لرستان
جواد سوسنی – استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه لرستان

چکیده:

امروزه مشارکت و نقش آفرینی سازمان های غیردولتی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و اکولوژیکی به طور روز افزونی در حال افزایش می باشد. مشارکت این گونه سازمانهای مردم نهاد از جنبه های مختلفی حائز اهمیت می باشد. این جنبه ها می تواند شامل افزایش مشارکت مردم، کاهش بار مالی دولت، افزایش روند تمرکززدایی و واگذارسازی دولت ها و حتی خصوصی سازی باشد. یکی از سیاستهای صحیح جوامع بینالمللی و دولتها دخالت دادن تعاونیها و سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در حفاظت از محیط زیست کره زمین میباشد. در همین راستا برای حفاظت از محیط زیست کشورمان به خصوص محیط زیست زاگرس که به شدت با زندگی مردم محلی گره خورده است تشکیل این سازمانها و حمایت از آنها ضروری میباشد. بدین منظور در این تحقیق سعی شده است علاوه بر بررسی سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی به تشریح ویژگیهای محیط زیست زاگرس و جوامع موجود در آن پرداخته شود و اهمیت این سازمانها در حفظ محیط زیست آن مورد بررسی قرار گیرد