سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نوری – دانشجوی دکتری عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر شریفی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رهیافتهای غیر سازهای در مدیریت سیل آن بخش از فعالیتهایی است که برای رفع یا تسکین اثرات تخریبی سیلاب، سازههای فیزیکی احداث نمیشود. رهیافتهای سازهای در مدیریت سیلاب عبارتند از: سدها، خاکریزها، سیلبندها و غیره که به وسیله ذخیره، محدود سازی یا تعدیل جریان و یا انحراف سیلاب، مهار سیلاب را تا حدی ممکن میسازد. ممکن است سازهای به صورتی ترکیبی با رهیافتهای سازهای یا غیر سازهای مورد استفاده قرار گیرند ولی الزاما پیش نیاز تمهیدات غیر سازهای نخواهد بود. در این مقاله به بررسی اهمیت روشهای غیر سازهای و انواع آنها در مدیریت و کنترل سیلاب پرداخته می شود