سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه
حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد کاووسی کلاشمی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه
میلاد اتقایی کردکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،

چکیده:

امروزه با گسترش مشکلات ناشی از اجرای روشهای مبارزه شیمیایی، روشهای مدیریت آفات به ویژه مبارز هی بیولوژیک از به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، جایگاه ویژهای برخوردار شدهاند. بر همین اساس، در این تحقیق میزان اثر عوامل مختلف اقتصادی- اجتماعی بر پذیرش مبارزه بیولوژیک زنبور تریکوگراما (بعنوان روش بیولوژیک) علیه کرم ساقهخوار برنج با رهیافت الگوی لاجیت در شهرستان آمل بررسی گردید. برای این منظور به روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۳۵۰ برنجکار برای سال ۱۳۸۹ جهت بررسی انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ب یانگرآن است که متغیرهای میزان تحصیلات، اندازهی زمین، دارا بودن شغل غیرکشاورزی، شرکت در کلاسهای ترویجی ودیدن برنامههای آموزشی رسانهای تأثیر مثبت و معنیدار و متغیر سن رابطه منفی و معنی داری بر پذیرش زنبورتریکوگراما جهت انجام مبارزهی بیولوژیک توسط شالیکاران داشته است . بیشترین کشش و تأثیرگذار ی مثبت برپذیرش زنبور تریکوگراما مربوط به متغیر تحصیلات بوده است. بطوریکه با افزایش یک درصد در میزان سال های تحصیل، احتمال پذیرش روش بیولوژیکی ۰/۶۱۹درصد افزایش می یابد . باتوجه به نتایج این مطالعه، در پایان پیشنهاداتی به منظور توسعه روشهای بیولوژیک در کنترل آفات ارائه شد.