سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین زارعی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرجان محمدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نظر به اینکه گیاهان علفی و درختچهای از عناصر اصلی به وجود آورنده فضای سبز شهری هستند، استفاه مطلوب از آنها در غالب طرحهای فضای سبز بسیار حائز اهمیت است. در یک طراحی کاشت اصولی و صحیح قطعاً باید گیاهان علفی و درختچهای رامورد نظر قرار داد. در این تحقیق، چیدمان گیاهی و کاربرد گیاهان علفی و درختچهای در پارک هشت بهشت شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نظرات و توصیههای تعدادی از افراد صاحبنظر و مجریان فضای سبز شهر اصفهان جمع آوری گردید. طبق نتایج این پژوهش در چیدمان گیاهی پارک مورد مطالعه، اصول علمی طراحی کاشت بهطور مناسب رعایت نشده است. همچنین بهدلیل محدودیت آب در شهر اصفهان، کاشت درختان و درختچهها در پارکها در الویت اول و گیاهان علفی در الویت بعدی قرار دارند. درضمن اگر بودجه کافی در اختیار مسئولین قرار گیرد، امکان تغییر و تنوع در گیاهان علفی و درختچهای پارکها فراهم میگردد و در نتیجه طراحی فضاهای سبز شهری بسیار مطلوب و دلپذیر خواهد بود. در یک طراحی مناسب هم به اصول علمی و زیباییشناسی گیاهان و هم ارتباط بین گیاهان و ارتباط هر دوی این موارد با ویژگیهای آب و هوایی و فرهنگی پرداخته میشود.