سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر حیدری – اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نورخوزستان
عبدالحمید افراخته –

چکیده:

طرح رویکردثروتهای ناملموس سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمین نقش ساختارها و روابط اجتماعی برمتغیرهای اقتصادی است سرمایه اجتماعی حاصل پدیده های مختلف دریک سیستم اجتماعی است اعتمادمتقابل تعاملا جتماعی متقابل گروه های اجتماعی احساس هویت جمعی و گروهی احساس وجود تصویری مشترک ازآینده و کارگروهی دراین مقاله به پدیده اعتماد متقابل تاکید شده است و سعی شده است که تا ضمن معرفی انواع سرمایه و تاکید برمفهوم اثراعتماد به عنوان رکن سرمایه اجتماعی به بیان تعاریف اهمیت پیشینه راه های افزایش سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد چگونگی ایجاد اعتماد درسازمان ها و ارایه الگویی برای اعتمادسازی پرداخته و نهایتا به نقش اعتماد به عنوان مهمترین کلید درک سرمایه اجتماعی اشاره شود.