سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر خیرگو رازلیقی – دانشجوکارشناس ارشد مدیریت ورزشی، آموزگار تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر
محمدباقر فرقانی اوزرودی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
محمدرضا اسمعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
سیدحمید سجادی –

چکیده:

این تحقیق برای بررسی انگیزهها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات دوومیدانی بود که توسط نه فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند و تماشاگران تیم دوومیدانی نفت تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند . روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که بصورت میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق ، پرسشنامه بیست و هفت سؤالی انگیزههای حضور تماشاگران بود. میزان پایایی پرسشنامه در این تحقیق ۰/۷۵۶بدست آمد. میانگین انگیزهها به ترتیب: علاقهمندی بازیکن خاص به با ۴/۶بیشترین میانگین را در بین انگیزهها داشت سپس هیجان مسابقه با ۴/۵ علم به دو و میدانی با ۴/۴ پیروزی نیابتی با ۴/۳ بازی پایاپای با ۳/۸ گریز با ۳/۶ خدمات به تماشاگران با ۳/۲سرگرمی با ۳ و در نهایت کمترین مقدار مربوط به علاقهمندی به تیم با میانگین۱/۷ بود دربررسی رابطه بین انگیزهها و میزان حضور تماشاگران نتایج نشان داد که علاقه به بازیکن خاص ، گریز ، هیجان مسابقات ، علم به دوومیدانی، بازی پایاپای، خدمات رفاهی و سرگرمکنندگی مسابقات با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داردارد، اما حمایت از تیم و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی دار ندارد . در نهایت تأثیر کل انگیزهها حضور تماشاگران در میزان حضور آنان سنجیده شد